Analysten, die regelmäßig über PAION berichten

Analysten

First Berlin Equity Research: Simon Scholes

23. April 2020

Edison Research: Dr. John Savin

17. April 2020

FMR Frankfurt Main Research: Dr. Christian Ehmann

13. Mai 2020